دوزینگ پمپ برند اتاترون

برند اتاترون تولید کننده دوزینگ پمپ ها و پمپ پریستالتیک و پمپ های تزریق است که به دلیل کیفیت بالای آن به سراسر جهان صادر می شود.

این شرکت در سال 1979 در کشور ایتالیا تاسیس شد و به سرعت در زمینه تولید پمپ های تزریق پیشرفت کرد. شرکت اتاترون دارای گواهینامه های بین المللی  می باشد.

قیمت دوزینگ پمپ اتاترون 

ردیف قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سلونوئیدی با هد pp قیمت
1 پمپ تزریق اتاترون سری  PKX MA/AD0206 تماس بگیرید
2  پمپ تزریق اتاترون سری PKX MA/AD0505 تماس بگیرید
3  پمپ تزریق اتاترون سری PKX MA/AD0507 تماس بگیرید
4 قیمت پمپ تزریق اتاترون سری DLXMB VFT-MB 0507 تماس بگیرید
5 قیمت پمپ تزریق Etatron سری DLXMB VFT-MB 0512 تماس بگیرید
6 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMB VFT-MB 0210 تماس بگیرید
7 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMB VFT-MB 0220 تماس بگیرید
8 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXB-VTF 05-12 تماس بگیرید
9 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMA/ADO0115 تماس بگیرید
10 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMA/ADO220 تماس بگیرید
11 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMA/ADO507 تماس بگیرید
12 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLXMA/ADO810 تماس بگیرید
13 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری DLXMA/AD1504 تماس بگیرید
14 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری DLXMA/AD2003 تماس بگیرید
15 قیمت دوزینگ پمپ Etatron سری DLS MA 5-10 تماس بگیرید
16 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLS MA 10-10 تماس بگیرید
17 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLS MA 05-20 تماس بگیرید
18 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLSMA/ADO20-05 تماس بگیرید
19 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLSMA/ADO30-04 تماس بگیرید
20 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLSMA/ADO50-03 تماس بگیرید
21 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLSMA/ADO80-01 تماس بگیرید
22 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLSFX 22-2 تماس بگیرید
23 قیمت پمپ تزریق اتاترون Etatron سری DLXB-MF0210 تماس بگیرید
24 قیمت پمپ تزریق اتاترون Etatron سری DLXBT-MF0507 تماس بگیرید
25 قیمت پمپ تزریق اتاترون Etatron سری DLXBT-MF0510 تماس بگیرید
26 قیمت پمپ تزریق اتاترون Etatron سری DLXBT-MF1010 تماس بگیرید
27 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون Etatron سری DLXBT-MF2005 تماس بگیرید
28  پمپ تزریق اتاترون سری DLS2 MA 0510 تماس بگیرید
29  پمپ تزریق اتاترون سری DLS2 MA 1010 تماس بگیرید
30 پمپ تزریق اتاترون سری DLS2 MA 2005 تماس بگیرید
31 پمپ تزریق اتاترون Etatron سری PB MA 4-20 تماس بگیرید
32 پمپ تزریق اتاترون Etatron سری PB MA 4-15 تماس بگیرید
33 پمپ تزریق اتاترون Etatron سری PB MA 20-5 تماس بگیرید
34 پمپ تزریق اتاترون Etatron سری HF MA 60-4 تماس بگیرید
35 پمپ تزریق اتاترون سری HF MA 100-2 تماس بگیرید
36 پمپ تزریق اتاترون سری BTMF/AD1010 تماس بگیرید
37 پمپ تزریق اتاترون سری BTMF/AD2005 تماس بگیرید
38 دوزینگ پمپ اتاترون سری Pkx-MA 0505 تماس بگیرید
39 پمپ تزریق اتاترون BT PH-RX-CL/M 5 lit – 10 bar تماس بگیرید
40 پمپ تزریق اتاترون BT PH-RX-CL/M 15 lit – 5 bar تماس بگیرید
41 پمپ تزریق اتاترون  DLX-PH-RX MBB 8 lit -10 bar تماس بگیرید
42 پمپ تزریق اتاترون  DLX-PH-RX 10 lit -5 bar CTX تماس بگیرید
43 اتاترون سری  DLX PH-RX-CL/M 8-10 تماس بگیرید
44 اتاترون سری DLX PH-RX-CL/M 20-3 تماس بگیرید
45 اتاترون BT PH-RX-CL/M 10-10 تماس بگیرید
46  پمپ اتاترون سری BT PH-RX-CL/M 20-5 تماس بگیرید
47  پمپ اتاترون سری  BT PH-RX-CL/M 30-4 تماس بگیرید
48 پمپ تزریق اتاترون سری  BT PH-RX-CL/M 50-3 تماس بگیرید
49 پمپ اتاترون سری E ONE PLUS 0310 (هد PVDF) تماس بگیرید
50 پمپ اتاترون سری E ONE PLUS 2005 (هد PVDF) تماس بگیرید
51 پمپ اتاترون سری E ONE PLUS 2007 (هد PVDF) تماس بگیرید
52 پمپ اتاترون سری EONE PLUS 3005 (هد PVDF) تماس بگیرید
53 پمپ اتاترون سری E ONE MA 3005 (هد PVDF) تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ  Etatron سری RX قیمت
1 پمپ تزریق Etatron سری DLXB RX 2-10 تماس بگیرید
2 مترینگ پمپ Etatron سری DLX RX 8-10 تماس بگیرید
3 مترینگ پمپ Etatron سری DLX RX 5-10 تماس بگیرید
4  پمپ تزریق اتاترون سری DLX RX 10-10 تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ تزریق Etatron سری CC قیمت
1  پمپ تزریق اتاترون سری PKX-CC 5-5 تماس بگیرید
2  پمپ تزریق اتاترون سری DLXB-CC 5-12 تماس بگیرید
3  پمپ تزریق اتاترون سری DLS-CC 10-10 تماس بگیرید
4 مترینگ پمپ اتاترون سری DLS-CC 15-5 تماس بگیرید
5  پمپ تزریق اتاترون سری DLS-CC 20-5 تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ Etatron سری CL قیمت
1 پمپ اتاترون DLXB-CL 5-7 تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ تزریق Etatron سری P H-R X قیمت
1 پمپ تزریق اتاترون سری BTB PH RX 5-10 تماس بگیرید
2 پمپ تزریق اتاترون سری BT PH-RX 15-5 تماس بگیرید
3 پمپ دوزینگ اتاترون سری DLX-PH-RX MBB 8-10 تماس بگیرید
4 پمپ دوزینگ اتاترون سری DLX-PH-RX 10-5 CTX تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون با هد (pvc) قیمت
1 قیمت پمپ تزریق اتاترون سری 1110  P000 تماس بگیرید
2 قیمت پمپ تزریق اتاترون P000 2210 تماس بگیرید
3 قیمت پمپ تزریق اتاترون 2910 P تماس بگیرید
4 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری  3910 P تماس بگیرید
5 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری 4610 P تماس بگیرید
6 قیمت پمپ تزریق اتاترون سری 7210 P تماس بگیرید
7 قیمت پمپ تزریق اتاترون سری 7710 P تماس بگیرید
8  پمپ تزریق اتاترون سری 8810 P تماس بگیرید
9 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری 10310 P تماس بگیرید
10 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون سری 15810 P تماس بگیرید
11 دوزینگ پمپ  اتاترون سری 220 9 P تماس بگیرید
12 دوزینگ پمپ اتاترون سری 22010 P تماس بگیرید
13 دوزینگ پمپ اتاترون  7/5  P 256 تماس بگیرید
14 دوزینگ پمپ اتاترون 10  P 256 تماس بگیرید
15  پمپ تزریق اتاترون 8  P 312 تماس بگیرید
16 پمپ اتاترون Etatron P 330 5/5 تماس بگیرید
17 پمپ اتاترون Etatron P 330 10 تماس بگیرید
18 پمپ تزریق اتاترون سری P 431 9 تماس بگیرید
19 اتاترون Etatron P 431 10 تماس بگیرید
20 اتاترون سری  P 503 8 تماس بگیرید
21 اتاترون سری P 513 10 تماس بگیرید
22 پمپ اتاترون P 838 8 تماس بگیرید
23 اتاترون سری P 1027 6/5 تماس بگیرید
24 پمپ تزریق اتاترون P0256BA تماس بگیرید
25 اتاترون Etatron P0312BA تماس بگیرید
26 اتاترون  P0330BA تماس بگیرید
27 اتاترون BP0431BA تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ تزریق اتاترون مدل پیستونی با هد (S.S 316) HIGH PRESSURE قیمت
1 95 8/5 (S.S 316) پمپ پیستونی تماس بگیرید
2 95 19 (S.S 316) پمپ پیستونی تماس بگیرید
3 95 38 (S.S 316) پمپ پیستونی تماس بگیرید
4 79 57 (S.S 316) پمپ پیستونی تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ تزریق اتاترون پیستونی با هد (S.S 316) قیمت
1 11-20  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
2 22-20  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
3 14-25  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
4 24-25  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
5 39-13/5  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
6 52-20  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
7 64-10  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
8 72-10  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
9 77-10  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
10 88-20  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
11 103-18  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
12 220-9  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
13 220-16  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
14 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون پیستونی  256 لیتر و 7/5 بار تماس بگیرید
15 قیمت دوزینگ پمپ Etatron پیستونی  256 لیتر و 13 بار تماس بگیرید
16 قیمت پمپ تزریق Etatron پیستونی  330 لیتر و 10 بار تماس بگیرید
17  پمپ تزریق اتاترون پیستونی  431 لیتر و 7 بار تماس بگیرید
18  پمپ تزریق اتاترون پیستونی  431 لیتر و 9 بار تماس بگیرید
19  پمپ تزریق اتاترون پیستونی  431 لیتر و 16/5 بار تماس بگیرید
20  دوزینگ پمپ اتاترون پیستونی  503 لیتر و 8 بار تماس بگیرید
21 دوزینگ پمپ اتاترون پیستونی  503 لیتر و 14/5 بار تماس بگیرید
22 مترینگ پمپ اتاترون پیستونی  513 لیتر و 12 بار تماس بگیرید
23 مترینگ پمپ اتاترون پیستونی  770 لیتر و 10 بار تماس بگیرید
24 مترینگ پمپ اتاترون پیستونی  838 لیتر و 8 بار تماس بگیرید
25 دوزینگ پمپ اتاترون پیستونی 1024 لیتر 6/5 بار تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون با نوع هد PVDF قیمت
1 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE BASIC 0210 تماس بگیرید
2 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE BASIC 0507 تماس بگیرید
ردیف قیمت پمپ تزریق اتاترون پیستونی با هد (PVDF) قیمت
1 103-10  Etatron Piston Pump تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون با نوع هد PVDF قیمت
1 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE BASIC 0210 تماس بگیرید
2 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE BASIC 0507 تماس بگیرید
3 قیمت پمپ تزریق اتاترون EONE MA 0110 تماس بگیرید
4 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE MA 0710 تماس بگیرید
5 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون EONE MA 1012 تماس بگیرید
6 پمپ اتاترون سری EONE MA 1505 تماس بگیرید
7 پمپ اتاترون Etatron سری EONE MA 2005 تماس بگیرید
8 پمپ اتاترون Etatron سری EONE MA 2007 تماس بگیرید
9 اتاترون Etatron سری EONE MA 3005 تماس بگیرید
10  اتاترون Etatron سری EONE MF 1012 تماس بگیرید
11  اتاترون Etatron سری EONE MF 2007 تماس بگیرید
12  اتاترون Etatron سری EONE MF 3005 تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ موتوردار دیافراگمی اتاترون با هد پلی پروپیلن PP قیمت
1 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD004CA تماس بگیرید
2 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD008CA تماس بگیرید
3 قیمت پمپ تزریق اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD0010CA تماس بگیرید
4 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD0016CA تماس بگیرید
5 قیمت پمپ تزریق اتاترون موتوردار دیافراگمی AD0020CA تماس بگیرید
6 اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD0029CA تماس بگیرید
7 اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD0030CA تماس بگیرید
8 اتاترون موتوردار دیافراگمی سری AD0033CA تماس بگیرید
9  موتوردار دیافراگمی Etatron سری AD0033CA تماس بگیرید
10  موتوردار دیافراگمی Etatron سری AD0093AA تماس بگیرید
11  موتوردار دیافراگمی Etatron سری AD0096CA تماس بگیرید
12 اتاترون AD0098CA تماس بگیرید
13 اتاترون AD00103CA تماس بگیرید
14 اتاترون AD00104CA تماس بگیرید
15 اتاترون BD0135BA تماس بگیرید
16 اتاترون BD0158BA تماس بگیرید
17 اتاترون BA0209BA تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ دیافراگمی اتاترون با هد استیل (S.S 316) قیمت
1 قیمت میترینگ پمپ برند اتاترون 10 لیتر با 14 بار تماس بگیرید
2 قیمت میترینگ پمپ برند اتاترون 16 لیتر با 14 بار تماس بگیرید
3 قیمت میترینگ پمپ اتاترون 21 لیتر با 14 بار تماس بگیرید
4 قیمت میترینگ پمپ اتاترون 27 لیتر با 14 بار تماس بگیرید
5 قیمت میترینگ پمپ اتاترون 33 لیتر با 14 بار تماس بگیرید
6 میترینگ پمپ اتاترون 60 لیتر با 11 بار تماس بگیرید
7  میترینگ پمپ اتاترون 72 لیتر با 7 بار تماس بگیرید
8  میترینگ پمپ  96 لیتر با 7 بار تماس بگیرید
9  میترینگ پمپ اتاترون 104  لیتر با 7/5 بار تماس بگیرید
10  میترینگ پمپ Etatron با 123 لیتر و 6 بار تماس بگیرید
11  میترینگ پمپ Etatron با 135 لیتر و 10 بار تماس بگیرید
12 دوزینگ پمپ Etatron با 158 لیتر و 8 بار تماس بگیرید
13  دوزینگ پمپ Etatron با 209 لیتر و 6 بار تماس بگیرید
14  دوزینگ پمپ Etatron با 257 لیتر و 6 بار تماس بگیرید
15  پمپ تزریق Etatron با 300 لیتر و 5 بار تماس بگیرید
ردیف قیمت دوزینگ پمپ دیافراگمی با هد PVC قیمت
1 قیمت دوزینگ پمپ  DIAPHRAM 04 10 Etatron تماس بگیرید
2 قیمت دوزینگ پمپ DIAPHRAM 10 14 Etatron تماس بگیرید
3 قیمت دوزینگ پمپ Etatron DIAPHRAM 16 14 تماس بگیرید
4 قیمت دوزینگ پمپ اتاترون   DIAPHRAM 27 14 تماس بگیرید
5 قیمت دوزینگ پمپ Etatron  DIAPHRAM 20 11 تماس بگیرید
6 اتاترون DIAPHRAM 30 11 تماس بگیرید
7  Etatron 3314 تماس بگیرید
8  Etatron DIAPHRAM 4811 تماس بگیرید
9 11 Etatron DIAPHRAM 51 تماس بگیرید
10  Etatron 6011 تماس بگیرید
11  Etatron 79 10 تماس بگیرید
12 06 Etatron DIAPHRAM 84 تماس بگیرید
13 06 Etatron DIAPHRAM 123 تماس بگیرید
14 10 Etatron DIAPHRAM 135 تماس بگیرید
15 08 Etatron DIAPHRAM 158 تماس بگیرید
16 06 Etatron DIAPHRAM 209 تماس بگیرید
17 06 Etatron DIAPHRAM 257 تماس بگیرید
18 05 Etatron DIAPHRAM 300 تماس بگیرید
19 05 Etatron DIAPHRAM 311 تماس بگیرید

نمایش 1–12 از 25 نتیجه