تصفیه آب چیست؟ انسان برای انجام فعالیت های خود به آب شیرین نیاز دارد. آب شیرین آبی است که میزان نمک آن بسیار کم باشد. آب دریا و اقیانوس شور است و استفاده از آن مستلزم سرمایه گذاری برای ساخت آب شیرین کن با هزینه و انرژی بالا است. تصفیه آب صنعتی برای مصار